Giới thiệu giảng viên

ThS. Đào Phương Lan

Kinh nghiệm 10 giảng dạy, 10 năm kế toán trưởng, 23 năm làm kế toán

Khoá học của tôi

Tôi chưa dạy khóa học nào