Tìm theo đặc điểm tài liệu


ĐỀ THI

 1. Lý luận nhà nước và pháp luật 2

  Chuyên mục: ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN    Cập nhập: 09/05/2019    Lượt xem: 134

  Miễn phí
 2. Dân số và phát triển

  Chuyên mục: ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN    Cập nhập: 09/05/2019    Lượt xem: 113

  Miễn phí
 3. Nguyên lý kế toán

  Chuyên mục: ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN    Cập nhập: 09/05/2019    Lượt xem: 121

  Miễn phí
 4. Quản trị sản xuất và tác nghiệp 1

  Chuyên mục: ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN    Cập nhập: 09/05/2019    Lượt xem: 117

  Miễn phí
 5. Định giá tài sản

  Chuyên mục: ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN    Cập nhập: 09/05/2019    Lượt xem: 149

  Miễn phí
 6. Tài chính DN1,2

  Chuyên mục: ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN    Cập nhập: 09/05/2019    Lượt xem: 164

  Miễn phí
 7. Tài chính Doanh nghiệp 1 và Doanh nghiệp 2

  Chuyên mục: ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN    Cập nhập: 09/05/2019    Lượt xem: 155

  Miễn phí
 8. kinh tế vi mô

  Chuyên mục: ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN    Cập nhập: 23/05/2018    Lượt xem: 216

  0 đ
 9. Địa lý kinh tế

  Chuyên mục: ĐỀ THI    Cập nhập: 09/05/2019    Lượt xem: 149

  Miễn phí
 10. Quản trị hậu cần

  Chuyên mục: ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN    Cập nhập: 09/05/2019    Lượt xem: 112

  Miễn phí
 11. Quản trị chi phí

  Chuyên mục: ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN    Cập nhập: 09/05/2019    Lượt xem: 120

  Miễn phí
 12. Quản trị chất lượng

  Chuyên mục: ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN    Cập nhập: 09/05/2019    Lượt xem: 109

  Miễn phí
 13. Lập và quản lý dự án

  Chuyên mục: ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN    Cập nhập: 09/05/2019    Lượt xem: 141

  Miễn phí
 14. Bài tập Thấm định giá

  Chuyên mục: ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN    Cập nhập: 09/05/2019    Lượt xem: 123

  Miễn phí
 15. Tài chính quốc tế

  Chuyên mục: ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN    Cập nhập: 09/05/2019    Lượt xem: 118

  Miễn phí
 16. bài tập Quản trị tác nghiệp 1

  Chuyên mục: ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN    Cập nhập: 09/05/2019    Lượt xem: 127

  Miễn phí
 17. Kinh doanh xuất nhập khẩu

  Chuyên mục: ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN    Cập nhập: 09/05/2019    Lượt xem: 109

  Miễn phí
 18. Quản trị sản xuất và tác nghiệp

  Chuyên mục: ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN    Cập nhập: 09/05/2019    Lượt xem: 114

  Miễn phí
 19. Quản trị chi phí

  Chuyên mục: ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN    Cập nhập: 23/05/2018    Lượt xem: 132

  0 đ
 20. Phân tích hoạt động kinh doanh

  Chuyên mục: ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN    Cập nhập: 23/05/2018    Lượt xem: 151

  0 đ
 21. Kinh tế học đại cương

  Chuyên mục: ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN    Cập nhập: 28/11/2017    Lượt xem: 125

  Miễn phí
 22. Nguyên lý thống kê

  Chuyên mục: ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN    Cập nhập: 28/11/2017    Lượt xem: 167

  Miễn phí
 23. Nghiệp vụ ngân hàng thương mại

  Chuyên mục: ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN    Cập nhập: 28/11/2017    Lượt xem: 136

  Miễn phí
 24. Tài chính doanh nghiệp

  Chuyên mục: ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN    Cập nhập: 23/05/2018    Lượt xem: 152

  0 đ
 25. Nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán

  Chuyên mục: ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN    Cập nhập: 28/11/2017    Lượt xem: 106

  Miễn phí
 26. Tài chính quốc tế

  Chuyên mục: ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN    Cập nhập: 28/11/2017    Lượt xem: 107

  Miễn phí
 27. Tổ chức hạch toán kế toán

  Chuyên mục: ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN    Cập nhập: 28/11/2017    Lượt xem: 147

  Miễn phí
 28. Thẩm định tài sản

  Chuyên mục: ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN    Cập nhập: 28/11/2017    Lượt xem: 117

  Miễn phí
 29. Tín dụng và thanh toán quốc tế

  Chuyên mục: ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN    Cập nhập: 28/11/2017    Lượt xem: 134

  Miễn phí
 30. Đề cương CLDK của DNTM

  Chuyên mục: KINH TẾ QUỐC DÂN    Cập nhập: 04/08/2017    Lượt xem: 103

  Miễn phí